LOGIN EXHIBITOR LOGIN VIP / Guest

Artists Represented

 • Araki, Nobuyoshi
 • Clark, Larry
 • Hamaguchi, Takashi
 • Hatakeyama, Naoya
 • Hirata, Minoru
 • Hosoe, Eikoh
 • Imai, Tomoki
 • Kodaira, Masahiro
 • Moriyama, Daido
 • Murakoshi, Toshiya
 • Narahara, Ikko
 • Otsuji, Kiyoji
 • Rubinfien, Leo
 • Scheynius, Lina
 • Shiotani, Teikoh
 • Suzuki, Kiyoshi
 • Tahara, Keiichi
 • Takanashi, Yutaka
 • Takeda, Yosuke
 • Tomatsu, Shomei
 • Tsuda, Nao
 • van der Elsken, Ed
 • Watanabe, Katsumi
 • Winogrand, Garry
 • Yamamoto, Ayaka
 • Yasui, Nakaji
 • Yoshino, Erika

Address

Taka Ishii Gallery Photography / Film
5-17-1 2F Roppongi Minato-ku
106-0032 Tokyo
JAPAN
View on map

+81 355 755 004
+81 355 755 016

gvtcs@gnxnvfuvvtnyyrel.pbz

Taka Ishii Gallery Photography Paris
119, rue Vieille du Temple
75003 Paris
FRANCE
View on map

+33 (0)1 42 77 68 98

pbagnpg@gnxnvfuvvtnyyrelcnevf.pbz

Taka Ishii Gallery New York
23 East 67th Street, 3rd Floor
NY 10065 New York
UNITED STATES
View on map

+1 (646) 912 9300

vasb@gnxnvfuvvtnyyrelal.pbz

Taka Ishii Gallery
complex665 3F, 6-5-24 Roppongi, Minato-ku
106-0032 Tokyo
JAPAN
View on map

+81 364 347 010
+81 364 347 011

gvt@gnxnvfuvvtnyyrel.pbz
Galleries, publishers, send in your application before April 4th